Hakusana: järjestöt

  • -

Suomen Setlementtiliitto ry

Tags : 

Suomen Setlementtiliitto on setlementtiliikkeen keskusjärjestö sekä kansalaisjärjestö, jonka toiminta-alue kattaa koko elämän kirjon sivistystyöstä sosiaalisiin palveluihin. Jäseniämme ovat 40 paikallista setlementtiä. Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta sekä voittoa tavoittelematonta. Ovemme ovat avoinna kaikille.

Monipuolista toimintaa turvallisen ja terveen kasvun tueksi
Lapsi- ja nuorisotyön muotojamme ovat avoin toiminta, ennaltaehkäisevä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö. Avoimeen toimintaan jokainen voi tulla omana itsenään viettämään aikaa yhdessä, harrastamaan tai vain rauhoittumaan ja juttelemaan luotettavan aikuisen kanssa.  Ennaltaehkäisevällä nuorisotyöllä tuetaan turvallista ja terveellistä kasvua nuoren omista tarpeista käsin. Erityisnuorisotyön työmuodot ja osaavat, moniammatilliset työntekijät auttavat silloin, kun nuoren omat voimavarat ovat vähissä ja tarvitaan pitkäjänteisempää ja yksilöllisempää tukea.

Jokainen on arvokas ja osaava
Setlementtityö edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinä ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.

Arvomme ovat:
• Rohkeus ja luottamus
• Paikallisuus ja yhteisöllisyys
• Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus

Tule mukaan toimintaan!

Lisätietoja: www.setlementti.fi
Silja Havu, Lapsi- ja nuorisotyö, silja.havu@setlementti.fi

 


  • 0

Nuoret Kotkat

Tags : 

Nuoret Kotkat on lasten toiminta- ja etujärjestö. Toimintamme perustuu sosialidemokraattisiin arvoihin, tasa-arvoon, kansainvälisyyteen, oikeudenmukaisuuteen, demokratiaan, yhdessä toimimiseen, solidaarisuuteen ja kestävään kehitykseen. Nuoret Kotkat on tunnettu kerhoistaan ja leireistään. Ympärivuotisen kerhotoiminnan lisäksi järjestämme leirejä koulujen lomakausien aikana. Nuoret Kotkat toimii paitsi kotimaassa, myös kansainvälisesti. Järjestämme kesäisin leirimatkoja myös ulkomaille ja tarjoamme nuorille mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin koulutuksiin ja kursseille. Kaikille 13-17 vuotiaille tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua nuorten ohjaajien koulutukseen ja tätä kautta päästä mukaan vertaisohjaajaksi leireille. Nuorten Kotkien toiminta perustuu pääasiassa vapaaehtoistyöhön ja ohjaajana toimiminen tarjoaakin hyvän harrastuksen myös aikuisille. Tule mukaan monipuoliseen toimintaan!


  • -

Pinskut

Tags : 

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry  eli Pinskut on valtakunnallinen lasten, nuorten ja aikuisten kasvatusjärjestö. Pinskutoiminta on aatteellista toimintaa lasten kanssa ja lasten parhaaksi. Järjestön toimintamuotoihin kuuluu leirit, kerhot, tapahtumat, kansainvälinen yhteistyö ja koulutukset. Pinskutoiminta perustuu tasavertaiselle ja molemminpuoliselle kunnioitukselle sekä vahvaan ja turvalliseen yhteisöön, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja ilmaista itseään vapaasti. Pinskuarvoihin kuuluvat vapaus, tasa-arvo, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, vastuullisuus, rehellisyys, maailmanrauha, luonnon-ja ympäristönsuojelu sekä työn kunnioittaminen.

Pinskutoiminnassa lapsen kuuleminen ja osallisuus ovat toiminnan keskiössä. Aikuinen ohjaaja on turvallinen kumppani, joka ohjaa lapsen kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallisuuteen lapsen oma persoonallinen identiteetti huomioiden. Pioneeritoiminnan kasvatuksellinen päämäärä onkin kasvattaa lapsesta persoonallinen, tasapainoinen, oma-aloitteinen, luova, kriittinen, empaattinen ja yhteistyötaitoinen pioneeri, joka toimii eettisten ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta niin yksityisessä, paikallisessa kuin globaalissa elinpiirissään.

Tule mukaan toimintaan!


  • -

Vesaisten Keskusliitto

Tags : 

Vesaiset on lasten ja perheiden järjestö, joka tarjoaa eri puolella Suomea monipuolista toimintaa koko perheelle. Maakunnallisia piirijärjestöjä on 17 ja piirien alueella toimii satoja osastoja. Vesaiset osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tuomalla esille omia perhepoliittisia tavoitteitaan sekä ottamalla kantaa ajan ilmiöihin. Toiminnassa painottuvat Vesaisten arvot: turvallisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Vesaisten monipuolinen kerhotoiminta tarjoaa perheille muun muassa liikuntakerhoja, lapsille puuha- ja kädentaitokerhoja sekä koululaisille iltapäiväkerhoja eri puolella Suomea.

Lue lisää Vesaisista www.vesaiset.fi ja tykkää meistä Facebookissa www.facebook.com/vesaistenkeskusliitto

 


  • -

Suomen Nuorisoseurat

Tags : 

jtk_7682
Suomen Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. Järjestön tehtävä on tuottaa laadukasta ja monipuolista kulttuurista harrastustoimintaa kaiken ikäisille. Suurimmat harrastusalat ovat tanssi ja teatteri.

Nuorisoseurat tarjoaa kaikenikäisille laadukkaita harrastuksia, kuten tanssia, teatteria, musiikkia, sirkusta ja liikuntaa, mutta järjestää myös niihin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia. Nuorisoseuroissa jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus harrastaa kulttuuria, kasvaa aktiiviseksi yhteisön jäseneksi ja kokea tekemisen riemua!

Nuorisoseuratoimintaa on sekä kaupungeissa että maaseudulla ympäri Suomea. Toimintaa toteuttavat paikalliset nuorisoseurat, aluetoimistot ja valtakunnallinen liitto. Suomen Nuorisoseurat ry on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä järjestö, jonka tehtävänä on tukea paikallisten nuorisoseurojen toimintaa.


  • 0

Lastenliitto

Tags : 

Kivaa yhdessä!

Lastenliitto ry on vuonna 1972 perustettu valtakunnallinen lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö. Järjestämme monipuolista harrastustoimintaa toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Päätoimintamuotojamme ovat kerhot ja leirit. Järjestämme vuoden aikana paljon erilaisia koko perheen tapahtumia ja olemme mukana erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Lisäksi järjestämme lakisääteistä aamu- ja iltapäivätoimintaa yhdeksällä paikkakunnalla.

Lastenliitto tukee toiminnallaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kesän leiritoiminnan avulla tuemme aikuisia vanhemmuudessa ja työn ja perheen yhteensovittamisessa. Vaikutamme ja osallistumme myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun edistääksemme lasten ja nuorten hyvän elämän edellytyksiä.

Lastenliiton toimintaa pohjaa kolmelle arvolle; erilaisuuden hyväksyminen, vastuuntuntoisuus ja oman elämän hallinta.

Nettisivut: www.lastenliitto.fi


  • -

Nuori kirkko ry

Tags : 

Jotta lapsen ja nuoren ääni kuuluisi paremmin

Nuori kirkko ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja palvella evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa. Kohderyhmämme ovat 0-29  – vuotiaat lapset ja nuoret. Järjestö järjestää erilaista toimintaa ja koulutusta myös kohderyhmän ikäisten kanssa työskenteleville.

Järjestö syntyi kun Seurakuntien Lapsityön Keskus, PTK – poikien ja tyttöjen keskus ja Nuorten Keskus yhdistyivät vuoden 2017 alussa Nuori Kirkko ry:ksi.

Yhdistymisen taustalla on pyrkimys löytää viisain toimintamalli seurakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tukemiseen ja kehittämiseen. Uuden järjestön uskotaan vahvistavan lapsen ja nuoren äänen ja tarpeiden kuulemista seurakuntien toiminnassa. Yhdistyminen turvaa myös jatkossa palvelu- ja kehittämistyön sekä taloudellisen toimintakyvyn. Lisäksi järjestön vaikuttamistyö sai lisää painoarvoa eri verkostoissa.